پنج شنبه ,۲۸ تیر ۱۴۰۳

تصاحب مال گم شده

✅چکیده : تصاحب مال گم شده، مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.

🔹تاریخ رای نهایی : ۱۳۹۲/۰۹/۰۵
🔹شماره رای نهایی : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۲۳۵

💠رای بدوی :

✍️در خصوص اتهام آقای م.ک. فرزنـد ع. دایـر بر تحصیـل مـال از طـریـق نامشـروع، مـوضـوع کیفـرخـواست شمـاره ۹۱۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۳۸۳۲ مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ توجهاً به نحوه شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق، گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، اظهارات و دفاعیات متهم و با عنایت به این‌که شاکیه به شرح اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق، صراحتاً به مفقود شدن گوشی تلفن همراه خود اظهار مطلب نموده است، لذا بنابه‌مراتب و عنایت به این‌که، صرف‌نظر از آن‌که تحصیل مال مفقود شده شاکی توسط متهم با عنصر مادی بزه مذکور منطبق نیست، نظر به این‌که تحصیل مال توسط متهم ناشی از فعل مجرمانه نبوده و به عبارتی مال مفقود شده را تحصیل نموده است که این حد از اقدام مثبت وقوع بزهی نیست. لذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهـی در دادگـاه‌های تجدیدنظـر استـان تهـران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی‌بوئینی

💠رای دادگاه تجدیدنظر :

✍️در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.گ. فرزند ص. از دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۲ مورخ ۸/۲/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای م.ک. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع (یک دستگاه گوشی تلفن همراه) موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده ٢۵٧ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقـلاب ضمـن رد تجدیدنظـرخواهـی دادنامـه تجدیـدنظرخواسته را با توجـه به وجـود تردید در انتساب بـزه به تجدیدنظرخوانده به تجویز ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️مستشاران شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی‌پور ـ نوری‌نجفی

 

درباره ماریا

پیشنهاد ما به شما

اجازه خروج زن از کشور

ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺯﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻨﯽ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *