شنبه ,۵ خرداد ۱۴۰۳

برچسب آرشیوها: برای اینڪه دفاع در مقابل تجاوز مشروع تلقی شود شروطے برای تجاوز و همچنین شروطے برای دفاع لازم است ڪه درصورت وجود و رعایت انها دفاع،مشروع تلقی مے شود.

✅دفاع مشروع 📚دفاع مشروع قدرتے بازدارنده باهدف جلوگیرے از خطرهایی است ڪه رهایی از ان جز با ارتڪاب جرمی ممڪن نیست 📚 📖شرایط دفاع مشروع 👇🏼 🔻۱٫ رفتار ارتڪابی براے دفع تجاوزیاخطر ضرورت داشتہ باشد هرگاه توسل بہ قوای دولتے ممڪن باشدڪسی که مورد تهدید واقع شده حق ندارددر مقام …

مطالعه بیشتر »