دوشنبه ,۳ آبان ۱۴۰۰
خبر فوری

عندالاستطاعه بودن مهریه تأثیری در اصل مطالبه آن ندارد و لیکن حکم صادره در صورت معرفی اجرا خواهد شد.

چکیده:
عندالاستطاعه بودن مهریه تأثیری در اصل مطالبه آن ندارد و لیکن حکم صادره در صورت معرفی اجرا خواهد شد.

🔶تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۰/۱۴
🔶شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۷۴۱

✅رای بدوی

درخصوص دادخواست خانم م.ب. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ق. فرزند ع. به خواسته مطالبه مهریه به میزان پانصد عدد سکه تمام بهار آزادی با احتساب خسارات دادرسی و مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره ترتیب ۱۳۰۲۸ صادره از دفتر رسمی ازدواج شماره … تهران که حکایت از وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین با مهریه مذکور رادارد و نظر به اینکه خوانده دعوی دفاع و ایرادی در قبال دعوی خواهان معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه و ابراز ننموده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت پانصد عدد سکه تمام بهار آزادی با احتساب هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. النهایه رأی صادره غیابی و حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض و فرجام خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔶رئیس شعبه ۲۸۰ دادگاه عمومی خانواده تهران

✅رأی دادگاه

درخصوص واخواهی آقای م.ق. فرزند ع. از دادنامه شماره ۷۸۸-۲۰/۵/۹۳ صادره از این دادگاه به طرفیت م.ب. فرزند ر. نظر به اینکه واخواه هیچ گونه دلیل موجهی که موجبات فسخ و نسخ دادنامه معترض عنه را فراهم نماید به دادگاه ارائه و ابراز نداشته است فقط اظهار نمود مهریه همسرش عندالاستطاعه می‌باشد که به نظر این دادگاه عندالاستطاعه بودن مهریه زوجه (خوانده) تأثیر در اصل مطالبه آن ندارد و فقط در اجرا در صورت معرفی مال نسبت به تودیع اقدام خواهد شد. لذا ضمن رد واخواهی نامبرده با استناد به ماده ۳۰۵ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، دادنامه معترض عنه عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔶رئیس شعبه ۲۸۰ دادگاه عمومی خانواده تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. به طرفیت خانم م.ب. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۱۳۰۳-۲۰/۸/۹۳ صادره از شعبه ۲۸۰ دادگاه عمومی خانواده که بر صدور حکم رد دعوی واخواهی تجدیدنظرخواه از دادنامه ۷۸۸ آن شعبه دائر بر محکومیت وی به پرداخت مهریه طبق سند نکاحیه (عندالاستطاعه)، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردداین رأی قطعی است.
🔶رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری میتوانید همه روزه حتی ایام تعطیل با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۶۴۵ (از تهران و از طریق خط ثابت) تماس حاصل فرمایید.

درباره ماریا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *