سه شنبه ,۴ آبان ۱۴۰۰
خبر فوری

در صورتی‌که دارنده چک، مدت زمان طولانی پس از تاریخ چک مبادرت به ارائه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، با توجه به تحقق مرور زمان و سلب وصف تجاری از آن و نیز قاعده اقدام ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک قابل قبول نیست.

 

✅ چکیده:
در صورتی‌که دارنده چک، مدت زمان طولانی پس از تاریخ چک مبادرت به ارائه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، با توجه به تحقق مرور زمان و سلب وصف تجاری از آن و نیز قاعده اقدام ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک قابل قبول نیست.

🔹تاریخ رای نهایی: 
۱۳۹۲/۰۳/۱۹
🔹شماره رای نهایی:
 ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۳۵۳

✅رای بدوی

در خصوص دعوی آقای س.م. به وکالـت از آقـای ف.ر. فرزنــد ن. بـه طرفیـت آقـای ح.ق. فرزنــد ن. با وکالـت آقــای ح.ق. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱۱۸ ریال وجه دو فقره چک به‌شماره… به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۶۳ ریــال و ۹۸۷۷۱۱ـ۲۰/۲/۸۱ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۵ ریال عهده جاری شماره … بانک تجارت شعبه… با احساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی با عنایت به اینکه وجود مستندات دعوی در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن ناظر به اصل خواسته و هزینه دادرسی مصون از تعرض مؤثر خوانده باقیمانده است و با توجه به اینکه وکیل خوانده بیان نموده که موکلش پس از برگشت شدن چک‌ها متوجه وجود این دو فقره چک گردیده است و اقـدام خـواهان به برگشت آنها قریب به ۱۰ سال پس از تاریخ صدور مشمول قاعده اقدام بوده و موجبی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک در سال ۱۳۸۰ تا تاریخ برگشت آن در سال ۱۳۹۰ وجود ندارد، مضافا آن که بر فرض پذیرش مرور زمان چک به عنوان سند تجاری قابل استناد نبـوده بلکــه به عنـوان سنـد عـادی قابلیـت استنـاد دارد بنا به مـراتب دعوی خواهان ناظر به اصل خواسته و هزینه دادرسی مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۲، ۵۱۵ ف ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مقـررات ماده ۳۱۸ قانون مذکور ضمن صدور حکم به بطلان دعوی مطالبه خسارت تأخیـر تأدیـه، رأی بـر محکـومیـت خــوانـده به پرداخت مبلغ یکصد و هجده میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ شش میلیون و چهار صد و سی و هفت هزار و چهار صد ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

بابت تجدیدنظرخواهی آقای ف.ر. با وکالت س.م. از دادنامه شماره ۹۷۰ ـ ۱۲/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران از جهت صدور حکم بر بطلان دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به ۲ فقره چک به‌شماره‌های ۷۲۶۰۴۹ و ۹۸۷۷۱۱ موضوع دعوی تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظرخوانده که منتهی به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت اصل وجه چک‌ها و فروع دعوی شــده و دعــوی مطالبـه خسارت تأخیـر تأدیـه چـک‌های مزبـور منتهـی به صدور حکم بطلان آن گردیده است با لحاظ محتویات پرونده و لایحه آقای وکیل تجدیدنظرخواه امری که نقض دادنامه را از جهت فوق ایجاب نماید به نظر نرسیده و دادنامه صادره از این جهت و با لحاظ استدلال مندرج در آن به نحو صحیح صادرگردیده و بلااشکال است و تجدیدنظرخواهی با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین‌دادرسی مدنی تطبیق ندارد، لذا با رد آن دادنامه بدوی را از جهتی که فوقاً اعتراض شده است وفق ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است .
🔹رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

 

جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری میتوانید همه روزه حتی ایام تعطیل با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۶۴۵ (از تهران و از طریق خط ثابت) تماس حاصل فرمایید.

درباره ماریا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *