خانه / نشانی و تلفن زندان های تهران

نشانی و تلفن زندان های تهران

۱ – ندامتگاه مرکزی تهران :
تهران – جاده قدیم قم – پلیس راه حسن آباد – جاده چرمشهر – کیلومتر ۵ – شهرک صنعتی بیجین – مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ

تلفن ۴ – ۵۶۲۵۸۰۱۰ و ۹ – ۵۶۲۵۸۰۵۰ و ۵۶۲۵۸۰۶۱

۲ – ندامتگاه اوین :
تهران – اوین – خیابان شهید کچویی – تلفن ۷ – ۲۲۴۳۰۰۱۴

۳ – ندامتگاه شهرری :
قرچک – تلفن ۳۶۱۲۰۳۰۸ و ۵ – ۳۶۱۲۸۱۱۴ و ۳۶۱۲۱۰۴۰

۴ – ندامتگاه خورین :
ورامین – تلفن ۳۶۷۷۶۰۰۰

۵ – ندامتگاه دماوند :
دماوند – تلفن ۷ – ۷۶۳۹۲۱۲۳

۶ – ندامتگاه دماوند :
سربندان – سربندان – تلفن ۴ – ۷۶۳۹۲۰۷۰